#925389 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 96
● Trang Phục: 159
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 96

Skin: 159

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,200,000đ

XEM ACC

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#943971 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 90
● Trang Phục: 121
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 121

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#943972 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 86
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#942080 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 84

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#943819 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 114
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 114

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#943818 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 87
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 87

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#942081 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 89
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 89

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#943799 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,536,000đ

XEM ACC

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY

#943817 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 83
● Trang Phục: 91
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 91

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,536,000đ

XEM ACC

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY

#942608 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,536,000đ

XEM ACC

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY

#943975 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,536,000đ

XEM ACC

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY

#942582 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 82
● Trang Phục: 91
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 91

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,472,000đ

XEM ACC

CARD 1,840,000đ

MUA NGAY

#943973 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,408,000đ

XEM ACC

CARD 1,760,000đ

MUA NGAY

#942605 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,408,000đ

XEM ACC

CARD 1,760,000đ

MUA NGAY

#943974 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#945601 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 78

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

CARD 1,440,000đ

MUA NGAY

#945603 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 76
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,024,000đ

XEM ACC

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY

#945602 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 71
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#942079 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 78
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 78

Tướng: 78

Skin: 64

Ngọc: 78

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#942585 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 76
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY