#908387 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 99
● Trang Phục: 298
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 99

Skin: 298

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 8,320,000đ

XEM ACC

CARD 10,400,000đ

MUA NGAY

#906992 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 99
● Trang Phục: 301
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 99

Skin: 301

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,040,000đ

XEM ACC

CARD 8,800,000đ

MUA NGAY

#908388 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 99
● Trang Phục: 208
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 99

Skin: 208

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,040,000đ

XEM ACC

CARD 8,800,000đ

MUA NGAY

#908389 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 99
● Trang Phục: 181
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 99

Skin: 181

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,760,000đ

XEM ACC

CARD 7,200,000đ

MUA NGAY

#911423 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 85
● Trang Phục: 170
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 170

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,200,000đ

XEM ACC

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#907021 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 98
● Trang Phục: 179
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 98

Skin: 179

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,008,000đ

XEM ACC

CARD 3,760,000đ

MUA NGAY

#912056 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 95
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 95

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,560,000đ

XEM ACC

CARD 3,200,000đ

MUA NGAY

#912055 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 90
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,048,000đ

XEM ACC

CARD 2,560,000đ

MUA NGAY

#916651 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 27
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 27

Skin: 28

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 1,536,000đ

XEM ACC

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY

#902281 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 72
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,088,000đ

XEM ACC

CARD 1,360,000đ

MUA NGAY

#901903 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,088,000đ

XEM ACC

CARD 1,360,000đ

MUA NGAY

#901904 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 73
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,024,000đ

XEM ACC

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY

#848913 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 78
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,024,000đ

XEM ACC

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY

#885309 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 73
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 64

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#897355 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 68
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 79

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#912069 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 77
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 77

Skin: 78

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#885312 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 77
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 77

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#857544 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 72
● Trang Phục: 90
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 90

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 921,600đ

XEM ACC

CARD 1,152,000đ

MUA NGAY

#868360 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 72
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 72

Skin: 62

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 921,600đ

XEM ACC

CARD 1,152,000đ

MUA NGAY

#856160 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 70
● Trang Phục: 74
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 74

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 921,600đ

XEM ACC

CARD 1,152,000đ

MUA NGAY