#1173506 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 59
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,800,000đ

XEM ACC

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY

#1177942 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 56
● Trang Phục: 66
● Bảng Ngọc: 7

Tướng: 56

Skin: 66

Ngọc: 7

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#1170176 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 63
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1164315 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 93
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 93

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1170172 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 88

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1175967 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 103
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1156996 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1156995 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 101
● Trang Phục: 98
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 98

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1146404 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 101
● Trang Phục: 122
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 122

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1146396 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 101
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 101

Skin: 96

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157643 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 105
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 105

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157639 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 102
● Trang Phục: 113
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 113

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157634 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 104
● Trang Phục: 122
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 122

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157631 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157630 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1170183 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164453 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 100
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164450 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 101
● Trang Phục: 104
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 104

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164452 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY