#649799 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 166
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 166

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,575,680đ

XEM ACC

CARD 6,969,600đ

MUA NGAY

#667476 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 170
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 170

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,575,680đ

XEM ACC

CARD 6,969,600đ

MUA NGAY

#671125 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 78
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,068,800đ

XEM ACC

CARD 6,336,000đ

MUA NGAY

#671123 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 89
● Trang Phục: 156
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 89

Skin: 156

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,435,200đ

XEM ACC

CARD 5,544,000đ

MUA NGAY

#663259 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 141
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 141

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,833,280đ

XEM ACC

CARD 4,791,600đ

MUA NGAY

#671124 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 88
● Trang Phục: 146
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 146

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,168,000đ

XEM ACC

CARD 3,960,000đ

MUA NGAY

#664353 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 91
● Trang Phục: 109
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 91

Skin: 109

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,136,320đ

XEM ACC

CARD 3,920,400đ

MUA NGAY

#614681 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 88
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,136,320đ

XEM ACC

CARD 3,920,400đ

MUA NGAY

#665587 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 90
● Trang Phục: 111
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 111

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,136,320đ

XEM ACC

CARD 3,920,400đ

MUA NGAY

#680450 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 81
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,851,200đ

XEM ACC

CARD 3,564,000đ

MUA NGAY

#586703 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 118
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 118

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,787,840đ

XEM ACC

CARD 3,484,800đ

MUA NGAY

#635686 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 77
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 77

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,369,664đ

XEM ACC

CARD 2,962,080đ

MUA NGAY

#635690 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 108

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,369,664đ

XEM ACC

CARD 2,962,080đ

MUA NGAY

#635684 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,230,272đ

XEM ACC

CARD 2,787,840đ

MUA NGAY

#635687 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 109
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 109

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,230,272đ

XEM ACC

CARD 2,787,840đ

MUA NGAY

#644278 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 99
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 99

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,090,880đ

XEM ACC

CARD 2,613,600đ

MUA NGAY

#635694 - T.Đấu


● Rank: T.Đấu
● Tướng: 82
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,090,880đ

XEM ACC

CARD 2,613,600đ

MUA NGAY

#635685 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,090,880đ

XEM ACC

CARD 2,613,600đ

MUA NGAY

#635682 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 71
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,021,184đ

XEM ACC

CARD 2,526,480đ

MUA NGAY

#635692 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,951,488đ

XEM ACC

CARD 2,439,360đ

MUA NGAY