#1028344 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 240
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 240

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,040,000đ

XEM ACC

CARD 8,800,000đ

MUA NGAY

#948289 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,382,400đ

XEM ACC

CARD 1,728,000đ

MUA NGAY

#954089 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 79

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,305,600đ

XEM ACC

CARD 1,632,000đ

MUA NGAY

#965522 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 83
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#955279 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 85

Skin: 65

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 1,177,600đ

XEM ACC

CARD 1,472,000đ

MUA NGAY

#943973 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,126,400đ

XEM ACC

CARD 1,408,000đ

MUA NGAY

#943974 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,024,000đ

XEM ACC

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY

#963753 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 61
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 61

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 614,400đ

XEM ACC

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#977908 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 72
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 72

Skin: 60

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 614,400đ

XEM ACC

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#948286 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 73
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 63

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 614,400đ

XEM ACC

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#963747 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 614,400đ

XEM ACC

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#963746 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 614,400đ

XEM ACC

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#963748 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 71
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 573,440đ

XEM ACC

CARD 716,800đ

MUA NGAY

#1026808 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026813 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026811 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 60
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026805 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026771 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1018125 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 60
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 60

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026802 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 60
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 63

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY