#1247577 - T.Đấu


● Rank: T.Đấu
● Tướng: 111
● Trang Phục: 291
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 291

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 8,400,000đ

XEM ACC

CARD 10,500,000đ

MUA NGAY

#1249919 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 111
● Trang Phục: 381
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 381

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,600,000đ

XEM ACC

CARD 7,000,000đ

MUA NGAY

#1256829 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,800,000đ

XEM ACC

CARD 6,000,000đ

MUA NGAY

#1253037 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 200
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 200

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,000,000đ

XEM ACC

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1253932 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 111
● Trang Phục: 250
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 250

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,400,000đ

XEM ACC

CARD 4,250,000đ

MUA NGAY

#1257164 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 72
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,200,000đ

XEM ACC

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#1256833 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 230
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 230

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,800,000đ

XEM ACC

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY

#1258233 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#1258201 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 90
● Trang Phục: 142
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 142

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1256832 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 107
● Trang Phục: 150
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 150

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1258199 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 184
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 184

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1258200 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 150
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 150

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1258202 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 95
● Trang Phục: 140
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 95

Skin: 140

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1258203 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 91
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 91

Skin: 108

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY