#1218827 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 46
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 46

Skin: 39

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218826 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 44
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 44

Skin: 39

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218825 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 47
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 47

Skin: 42

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218824 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 45
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 45

Skin: 36

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218823 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 43
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 43

Skin: 17

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218821 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 48
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 48

Skin: 19

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218820 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 47
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 47

Skin: 36

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218819 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 41
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 41

Skin: 29

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218817 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 42
● Trang Phục: 47
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 42

Skin: 47

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218815 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 47
● Trang Phục: 37
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 47

Skin: 37

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1218814 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 46
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 46

Skin: 39

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217696 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 47
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 47

Skin: 40

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 352,000đ

XEM ACC

CARD 440,000đ

MUA NGAY