#644278 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 99
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 99

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#635694 - T.Đấu


● Rank: T.Đấu
● Tướng: 82
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#635689 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#635685 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#613137 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY