#644283 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 72
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 84

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#644282 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 73
● Trang Phục: 90
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 90

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#644281 - T.Đấu


● Rank: T.Đấu
● Tướng: 75
● Trang Phục: 93
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 75

Skin: 93

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#644280 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 82
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 82

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#580325 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 69
● Trang Phục: 86
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 69

Skin: 86

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY