#1032889 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1032888 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 67
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1032752 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 63
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1032730 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1032681 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 49
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 49

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1028338 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026816 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026813 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026808 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026805 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026801 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026800 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 512,000đ

XEM ACC

CARD 640,000đ

MUA NGAY