#1175967 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 103
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1170186 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 101
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1170172 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 88

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164453 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 100
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164452 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164450 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 101
● Trang Phục: 104
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 104

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157643 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 105
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 105

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157639 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 102
● Trang Phục: 113
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 113

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157634 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 104
● Trang Phục: 122
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 122

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157631 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157630 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY