#1079483 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 72
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 608,000đ

XEM ACC

CARD 760,000đ

MUA NGAY

#1074053 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 73
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 64

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 608,000đ

XEM ACC

CARD 760,000đ

MUA NGAY

#1074052 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 74
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 608,000đ

XEM ACC

CARD 760,000đ

MUA NGAY

#1074045 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 74
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 608,000đ

XEM ACC

CARD 760,000đ

MUA NGAY